(1)
Pronyushkina , T.; Rozhnova , A. ART-TECHNOLOGIES IN CAREER GUIDANCE WORK AMONG NINTH GRADE STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF MBOU PROVOLOCHENSKAYA OSH VILLAGE VILYA, NIZHNY NOVGOROD REGION) . ESU 2020, 1, 54-56.