(1)
Shakirova , A.; Zakirov , T.; Kurmanalieva , A.; Torobekova, S.; Shriyam , B. "EFFECTS OF COVID-19 ON SKIN CONDITION" . ESU 2020, 2, 68-71.