PRONYUSHKINA , T.; ROZHNOVA , A. ART-TECHNOLOGIES IN CAREER GUIDANCE WORK AMONG NINTH GRADE STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF MBOU PROVOLOCHENSKAYA OSH VILLAGE VILYA, NIZHNY NOVGOROD REGION) . EurasianUnionScientists, v. 1, n. 11(80), p. 54-56, 14 Dec. 2020.