SHAKIROVA , A.; ZAKIROV , T.; KURMANALIEVA , A.; TOROBEKOVA, S.; SHRIYAM , B. "EFFECTS OF COVID-19 ON SKIN CONDITION" . EurasianUnionScientists, v. 2, n. 11(80), p. 68-71, 14 Dec. 2020.