[1]
T. Pronyushkina and A. Rozhnova, “ART-TECHNOLOGIES IN CAREER GUIDANCE WORK AMONG NINTH GRADE STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF MBOU PROVOLOCHENSKAYA OSH VILLAGE VILYA, NIZHNY NOVGOROD REGION) ”, ESU, vol. 1, no. 11(80), pp. 54-56, Dec. 2020.