ОЦЕНКА ВЫНОСА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С ФИТОМАССОЙ ВИКО-ОВСЯНОЙ СМЕСИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ

  • A. Ilinskiy Federal State Scientific Institution «All-Russian research institute for hydraulic engineering and reclamation of A.N. Kostyakov», Ryazan
Ключевые слова: агроландшафт, детоксикация, микроэлементы, однолетние травы, почва, система удобрений, тяжелые металлы.

Аннотация

В условиях лизиметрического эксперимента на подзолистом черноземе было установлено, что применение доломитовой муки способствовало снижению подвижности металлов и их транслокации в продукты растениеводства, что отразилось в уменьшении их выноса относительно фона. Применение минеральных удобрений за счет повышения урожайности фитомассы способствовало увеличению выноса с урожаем меди, цинка, свинца и кадмия из почвы. Наибольший суммарный вынос меди, цинка, свинца и кадмия с фитомассой однолетних трав (8,035 мг/м2) наблюдается при использовании минеральной системы удобрений, а наименьший вынос обозначенных металлов наблюдается при использовании извести без навоза (5,092 мг/м2).

Биография автора

A. Ilinskiy, Federal State Scientific Institution «All-Russian research institute for hydraulic engineering and reclamation of A.N. Kostyakov», Ryazan

candidate of agricultural sciences, associate professor

Литература

1. Alekseev Yu.V. Tyazhelye metally v pochvah i rasteniyah. – L.: Agropromizdat, 1987. – 142 s.
2. Vinogradov D.V., Ilinskij A.V., Dancheev D.V. Ekologiya agrekosistem. – Ryazan: IP Zhukov V.Yu., 2020. – 256 s.
3. Ilinskij A.V. Agrohimicheskaya sanaciya opodzolennogo chernozema v usloviyah tehnogeneza // Evrazijskij Soyuz Uchenyh (ESU). Ezhemesyachnyj nauchnyj zhurnal. 5 chast. – 2020. – 8 (77). – S. 22-24.
4. Ilinskij A.V. Ochistka i detoksikaciya opodzolennyh i vyshelochennyh chernozyomov, zagryaznyonnyh tyazhelymi metallami (na primere Ryazanskoj oblasti): dissertaciya kandidata selskohozyajstvennyh nauk: 06.01.02 – Melioraciya, rekultivaciya i ohrana zemel, 03.00.16 – Ekologiya // GNU VNIIGiM im. A.N. Kostyakova. – M., 2003. – 173 s.
5. Kirejcheva L.V., Ilinskij A.V., Yashin V.M. K voprosu fitoremediacii pochv, zagryaznyonnyh kompleksom tyazhyolyh metallov // Melioraciya i vodnoe hozyajstvo. – 2016. – № 4. – S. 8 – 13.
6. Metodicheskie ukazaniya po opredeleniyu tyazhelyh metallov v pochvah selhozugodij i produkcii rastenievodstva. – M.: CINAO, 1992. – 61 s.
7. Praktikum po agrohimii: uchebnoe posobie – 2-e izdanie pererabotannoe i dop. / pod red. akademika RASHN V.G. Mineeva. – M.: Izd-vo MGU, 2001. – 689 s.
8. Raskatov A.V., Chernikov V.A., Kuznecov A.V., Raskatov V.A. Translokaciya Tyazhelyh metallov v zagryaznennom agrocenoze // Izvestiya TSHA. – 2002. – № 3. – S. 85-100.
9. Chernyh N.A., Milashenko N.Z., Ladonin V.F. Ekologicheskie aspekty zagryazneniya pochv tyazhelymi metallami. – M.: Agrokonsalt, 1999. – 176 s.
Опубликован
2021-08-11
Как цитировать
Ilinskiy, A. 2021. «ОЦЕНКА ВЫНОСА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С ФИТОМАССОЙ ВИКО-ОВСЯНОЙ СМЕСИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ ». EurasianUnionScientists, август, 4-6. https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2021.1.88.1424.