БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУҒА ДЕГЕН ӘДІСНАМАЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРДЫ ТАЛДАУ

  • Ы. Нәби Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті
Ключевые слова: әдіснамалық көзқарас, білім беруді жаңғырту, контент-талдау

Аннотация

Мақалада еліміз тәуелсіздік алған уақыттан бастап қабылданған тарихи іс-әрекет әлі аяқталмау себебінен білім беруді жаңғырту 2 сын-қатерге жауап беруі тиіс екені көрсетілген; білім беруді жаңғыртуға деген әдіснамалық көзқарастарға талдау жүргізу үшін ғылыми негіздеменің маңыздылығы, ғылыми көзқарас педагогикалық теория негізінде жатқанын көрсетпей білім беруді жаңғыртуға әдіснамалық көзқарастарға контент-талдау орындау үстіртін болатыны анықталған; контент-талдау нәтижесінде білім беруді жаңғыртудың ең көп тараған анықтамасы басшылыққа алынып, оны зерттеуге кешенді, жүйелік, іс-әрекеттік, функционалдық, динамикалық көзқарастарды пайдалануға болатыны дәлелденген, сонымен қатар басқа да көзқарастар әлеуетін назардан тыс қалдыруға болмайтыны айтылған.

Биография автора

Ы. Нәби , Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті

п.ғыл.докторы, профессор

Литература

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр». Қазақстан Республика Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқы Ассамблеясының XXIV сессиясында сөйлеген сөзі сөзі – Астана, 2016.- 23 сәуір. https:akorda.kz›kz…internal…in…and…kazakstanprezidenti… Қаралған күні 13.05.2020 2. Басты мұратымыз – мәңгілік ел болу /atr.kz›arnayyi-zhobalar/lt-zhospary-nakty-100…el… Қаралған күні 18.05.2020.

«Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы (ақпарат көзі – жоғары оқу орындарына жіберілген мәліметтер).

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы/ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 Бұйрығы (ақпарат көзі – жоғары оқу орындарына жіберілген мәліметтер).

Guide to the Bologna process / the UK HE Europe Unit. ISBN 1 84036 115 8 January 2005. 38 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1(82), 2021

Азаматова А.Б., Масакова С.С. Модернизация системы образования как основная инновационная стратегия опережающего развития / / Глобальные вызовы и современные тренды развития высшего образования: Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова. Алматы, КазЭУ имени Т. Рыскулова, 4-5 октября 2013 г. Сборник тезисов. / Под ред. С.С. Таменовой. – Алматы: Экономика, 2013

Шаймуханова С.Д., Кенжебаева З.С. Модернизация образования Республики Казахстан: состояние и перспективы развития // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 5-1. – С. 174-178. URL: http://naturalsciences.ru/ru/article/view?id=33872 (дата обращения: 13.05.2020).

Калжанова, Г. М. Модернизация системы образования в Казахстане / Г. М. Калжанова. — Текст : непосредственный // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — Краснодар: Новация, 2016. — С. 52-55. —

URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/187/9555/ (дата обращения: 13.05.2020).

Kalkeeva K. R., Seitkazy P. B., Zheksembayeva G. S. Methodological approaches to the content of foreign language education// Life Science Journal, 2014;11(1s):249-253] (ISSN:1097-8135). http://www.lifesciencesite.com.

ESG - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. (2015). Brussels, Belgium.- 32 p.The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA (ESG), approved by the Ministerial conference in Yerevan, may 14-15, 2015

Кукуев А.И. Андрагогический подход в педагогике. - Ростов-на-Дону.: ИПО ПИ ЮФУ, 2009. - 328 с.

Нәби Ы.А. Электрондық оқыту енгізу жағдайында жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде графикалық даярлаудың инноватикалық-әдіснамалық аспектілері: монография. -Нұр-Сұлтан, ЖК «Булатов А.Ж.».2019.136 б.

Наби Ы.А. Системы обеспечения качества высшего образования: Проектирование на основе модели EFQM // Монография.Deutschland, Saarbrucken, Palmarium Academic Publishing – 2014.201 р.

Лашко А.Г. Сущность квалиметрического подхода как научной парадигмы // Современная педагогика. 2016. № 11 [Электронный ресурс]. URL: http://pedagogika.snauka.ru/2016/11/6236 (дата обращения: 11.09.2020).

Осадчук О.Л. Галянская Е.Г. Современные методологические подходы к исследованию педагогических процессов// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 3 (часть 3) – С. 463-467

Модернизация российского образования: документы и материалы. Ред.: Э.Д. Днепров.- М.: ГУ ВШЭ, 2002, cерия "Библиотека развития образования", 332 с.

Опубликован
2021-02-15
Как цитировать
Нәби , Ы. 2021. «БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУҒА ДЕГЕН ӘДІСНАМАЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРДЫ ТАЛДАУ ». EurasianUnionScientists 1 (1(82), 35-38. https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2021.1.82.1202.