ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН АНЫҚТАУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

  • Г. Абилкасимова «Bоlashaq» Акадeмиясы, Қарағанды қ., Қазақстан
  • У. Киреева «Bоlashaq» Акадeмиясы, Қарағанды қ., Қазақстан
  • Л. Тукбаева «Bolashaq» Академиясының
Ключевые слова: аспектілер, әлеуметтік, жасөспірім, жеткіншек, қарым-қатынас, конфликт, психофизиология, тұлға.

Аннотация

Мақалада жеткіншектердің тұлғалық ерекшеліктерін анықтаудың психологиялық аспектілерінің мәселелері қарастырылған, онда жасөспірімдердің адам ретінде қалыптасатын ең қиын кезең деп саналады. Жоғары сынып жасындағы тұлғаның дамуын зерттейтін нәтижелер көрсетілген, кез-келген тұлғалық психологиялық ерекшеліктерді анықтау үшін психологиялық функциялары көрсетілген. Мақалада авторлар жасөспірімдердің тұлғалық ерекшеліктері туралы көптеген отандық және шетелдік ғалымдардың анықтамаларын талдаған. Нәтижесінде жеткіншектердің ең дағдарыстық жас кезеңдерінің бірі екендігі дәлелденген, дәл осы кезде бала «қиын» болады.

Биографии авторов

Г. Абилкасимова , «Bоlashaq» Акадeмиясы, Қарағанды қ., Қазақстан

Пeдaгогикa ғылымдaрының кaндидaты,  педагогика және психология кафедрасының доцeнті

У. Киреева , «Bоlashaq» Акадeмиясы, Қарағанды қ., Қазақстан

Пeдaгогикa ғылымдaрының кaндидaты, Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор

Л. Тукбаева , «Bolashaq» Академиясының

2 курс магистанты

Литература

1. The state program of development of education and science in the Republic of Kazakhstan for 2016-2019 - Astana,
2016. №205.
2.https://www.kaznpu.kz/docs/vestnik/poliyazichni_inst itute_ / 1_1_2016.pdf
3. Rubinstein SL The basics are general psychology: a textbook for students of higher educational institutions studying in the direction and specialties of psychology. / - St. Petersburg: Peter, 2008 .-- 705 p.
4. Borozdina L.V. What is self-esteem // Psychological journal. 1992. No. 4. S. 99-100
5. Dzhakupov S.M. Psychology of cognitive activity. - Almaty: Publishing house of KazSU, 1992 .-- 192 p.
6. James W. Psychology / Ed. L.A. Petrovskaya. - M .: Pedagogika, 1991 .-- 368 p.
7. Practical Psychology of Education: Textbook 4th ed. / Edited by I.V. Dubrovina - SPb .: Peter, 2007 .-- 592 p.
8. Zharyқbaev Қ.B. Psychology of Negizderi: Oulyk. Almaty: Evero, 2010 .-- 462 b.
9. Manov M.M. Zhas zhәne pedagogicalyқ psychology. Almaty: KazPI Publishing House, 1982 .-- 247 b. 10. Maslow A., Abraham G. Motivation and personality / Per. from English Tatlybaeva A.M. SPb. Eurasia 1999.-479 p.
11. Allport G. Formation of personality: Izbr. tr. / Gordon Allport; [Per. from English L.V. Trubitsyna and D.A. Leontyev]; Under total. ed. YES. Leontyev. - Moscow: Smysl, 2002 .-- 461 p.
12. Freud Z. Psychoanalysis of children's fears / Z. Freud. - SPb .: Azbuka, 2018 .-- 333 p.
13. Eysenck G.Yu. Studies of the human psyche / - Moscow: EKSMO - Press, 2013. - 480 p.
14. Elkonin D.B. Child psychology / Moscow: Academy, 2014 .-- 384 p.
15. Human psychology from birth to death. Human Psychological Atlas. / Ed. Reana A.A. SPB .: Prime - EVROZNAK, 2007 .-- 651 s.
16. Zhagypov S.M. Zhalpy psychology neg_zderi. Oқulyk - Almaty: Alla prima, 2012 .-- 207 p.
Опубликован
2021-04-15
Как цитировать
Абилкасимова , Г., У. Киреева, и Л. Тукбаева. 2021. «ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН АНЫҚТАУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ». EurasianUnionScientists 1 (3(84), 42-45. https://archive.euroasia-science.ru/index.php/Euroasia/article/view/631.